POZNÁVAME PRÍRODU

Milé deti a rodičia, srdečne vás pozývame na letné environmentálne aktivity vo Vlkolínci „Poznávame prírodu“.

Kde: Dom UNESCO Vlkolínec vo Vlkolínci
Kedy: 28.7.2023 (piatok)
O koľkej: 9:00 – 17:00 hod.

Pre deti budú pripravené:
– Vedomostno-zábavné a pohybové hry
– Pexeso, puzzle
– Poznávanie prírodnín
– Hádanky
– Prírodné hračky, kocky, hlavolamy
– Omaľovánky, relaxačné mandaly
– Oddychová zóna: hrací kútik pre najmenších.

Každé dieťa za účasť na aktivitách dostane malý darček.

Program:
09:00 – 09:30 hod. Privítanie návštevníkov a predstavenie environmentálnych aktivít
09:30 – 13:30 hod. Realizácia aktivít pre najmenších:

– „Kde žijem?“: Spoznávanie rastlín a živočíchov lesa, lúky, močiarov, farmy.
– „Zahrajme sa“: zábavná-pohybovo-vedomostná hra.
– „Mini farma“: poznávanie domácich zvierat.
– „Hádanky“: hádanky z ríše rastlín a zvierat.
13:30 – 17:00 hod. Realizácia aktivít pre staršie deti:
– „Prírodniny“: poznávanie živej a neživej prírody okolo nás.
– „Puzzle motýle“: poznávanie našich babôčiek stavaním puzzlí.
– „Stopy zvierat“: poznávanie stôp lesných a domácich zvierat.
– „Zahrajme si pexeso“: hra pexesa s motívmi chránených druhov hmyzu a našich motýľov.
– „Pavučina“: zaujímavá zábavno-pohybovo-vedomostná hra pre starších školákov.
17:00 hod. Poďakovanie rodičom a deťom za účasť na aktivitách, odmenenie detí malým darčekom, záver environmentálnych aktivít a vystavenie detských prác v priestore domu UNESCO.

Bližšie informácie:
„Kde žijem?“:
Aktivita učená pre deti všetkých vekových kategórií (deti predškolského veku, deti ZŠ). Cieľom aktivity je spoznávanie rôznych typov krajiny ako sú lesy, lúky, močiare, či farma. Úlohou detí je popremýšľať a správne zatriediť jednotlivé obrázky živočíchov a rastlín do prostredia (les, lúka, močiar, farma- rôzne farebné papiere), v ktorom žijú.

„Zahrajme sa“:
Aktivita určená deťom predškolského veku. Ide o vedomostno-pohybovo-zábavnú hru na princípe hry : „človeče nehnevaj sa“ , pri ktorej deti plnia rôzne vedomostné-pohybové a zábavné úlohy.

„Mini farma“:
Aktivita určená pre všetky deti od najmenších až po deti školského veku. Deti sa môžu zahrať so zvieracími figúrkami na mini farmu s použitím rôznych prírodných materiálov. Deti sa aktivitou učia spoznávať a uvedomiť si rozdiely medzi našimi domácimi a divožijúcimi zvieratami. Deti počas aktivity môžu napodobniť ich zvuky a porozmýšľať, aký úžitok človeku poskytujú.

„Hádanky“:
Aktivita zameraná na hádanky z rastlinnej a živočíšnej ríše určená pre rôzne vekové kategórie detí. Deti si vyberajú obrázky v podobe rôznych tvarov (kvety, zvieratká), na ktorých sú na zadnej strane napísané hádanky. Po uhádnutí hádanky, môžu deti povedať svoju hádanku a napísať ju na obrázok.

„Prírodniny“:
Aktivita zameraná na spoznávanie rôznych druhov prírodnín zo živej a neživej prírody. Aktivita je určená pre deti všetkých vekových kategórie. Deti majú počas aktivity možnosť prírodniny nie len vidieť, ale ich aj skúmať a rukami navnímať ich povrch, štruktúru a tvar.

„Puzzle motýle“:
Aktivita určená pre deti predškolského a školského veku. Cieľom aktivity je spoznávanie našich bežných druhov motýľov- babôčiek. Úlohou detí je správne poskladať puzzle motýľov. Pri skladaní puzzlí sa deti naučia meno motýľa a spôsob ako žije jeho húsenica. K obrázku húsenice si deti môžu nakresliť a vymaľovať rastlinku, na ktorej motýľ a jeho húsenica žije. Cieľom aktivity je spoznať a uvedomiť si celý vývinový cyklus motýľa v prírode.

„Stopy zvierat“:
Aktivita určená deťom predškolského a školského veku. Úlohou detí je k obrázku živočícha správne priradiť obrázok jeho stopy. Cieľom aktivity je naučiť deti všímať si a spoznávať ako jednotlivé stopy živočíchov v prírode vyzerajú a naučiť sa ich rozoznávať.

„Zahrajme si pexeso“:
Aktivita určená deťom predškolského a školského veku prvého a druhého stupňa ZŠ. Cieľom aktivity je spoznávanie motýľov našej krajiny a nášho chráneného hmyzu (chrobáky, kobylky, vážky…) Deti si môžu zahrať dva druhy pexesa. Jedno pexeso je určené na poznávanie našich motýľov a druhé na spoznávanie chránených druhov hmyzu. Cieľom aktivity je okrem spoznávania hmyzu aj to, aby si deti začali všímať detaily ako je napríklad stavba tela hmyzu, ich farebnosť, odlišnosť od ostatných druhov. Dôležité je, aby si deti počas aktivity vedeli uvedomiť význam hmyzu (napr. včely…) pre prírodu a človeka.

„Pavučina“:
vedomostno- zábavná-pohybová hra určená prioritne pre staršie deti druhého stupňa základnej školy. Je to hra o lúčnej krajine o živočíchoch a rastlinách, ktoré do tejto krajiny neodmysliteľne patria. V hre sa stretnú deti aj s rôznymi pohybovými úlohami, ale aj s rôznymi zaujímavosťami z tejto oblasti napríklad vplyv človeka na krajinu.

Prínosy aktivít:
– Edukačné (kognitívne) zručnosti: spoznávanie bežných ako aj chránených rastlín a živočíchov našej krajiny, ich vzájomné vzťahy a spoznávanie prirodzeného prostredia v ktorom žijú, spoznávanie a uvedomenie si vzťahov medzi živou a neživou prírodou, spoznávania úžitku rastlín a živočíchov a úlohy a vplyvy človeka na krajinu.
– Psychomotorické (afektívne): manipulácia s prírodnými predmetmi (vnímanie ich povrchu, štruktúry), práca s hlasom (napodobenie zvierat), precvičovanie pamäte, rozvíjanie tvorivosti, kreativity, vizualizácie, práca s farbami, cvičenie trpezlivosti a logiky.
– Manuálne zručnosti: práca s prírodnými materiálmi (hra na minifarmu), tvorivá činnosť- obrázky mandál, rozvíjanie pohybových aktivít a umeleckého cítenia.
– Psychosociálne zručnosti: skupinová práca, podpora komunikácie, nadväzovanie nových kontaktov, odbúranie stresu prostredníctvom aktivít formou hier, vzájomné učenie sa, budovanie odvahy a vlastnej prezentácie.

Na Vašu účasť sa teší lektorka RNDr. Martina Kmeťová, PhD.

Podujatie sa uskutoční za každého počasia.