O Vlkolínci

    

Okolie Vlkolínca, ako ho vidíme dnes, prechádzalo viacerými zmenami, ktoré ho sformovali. Spočiatku ho tvorili zmiešané lesy, ktoré postupným klčovaním uvoľnili priestor pre vznik usadlostí. S ďalším ustupujúcim lesom pribúdali plochy, ktoré pôvodní osadníci začali obhospodarovať. Keďže Vlkolínec leží v svahovitom prostredí, museli miesta, na ktorých chceli pestovať plodiny, zarovnať, aby voda neodplavovala pôdu a tiež, aby vlaha v pôde zostávala dlhšie. Takto vznikali terasy, medzi ktorými sa nachádzajú strmé úseky zarastené kríkmi. Ponechanie kríkov v tzv. medziach medzi políčkami malo veľký význam. Zarastené medze tvorili veterné zábrany, ktoré zabezpečovali ochranu úrody pred vetrom. Ako sa Vlkolínec rozširoval a obyvatelia pribúdali, bolo potrebné obhospodarovať čoraz väčšie plochy. Preto sa začali využívať aj strmé svahy, ktoré sa upravili na úzke políčka. Tie tvoria sústavy terás všade naokolo Vlkolínca. Vzostupom ovčiarstva sa vzdialenejšie okolie začalo využívať ako kosné lúky, ktoré zabezpečovali potravu pre zvieratá na zimu. Najvzdialenejšie lokality sa využívali ako pasienky pre ovce a dobytok na salašoch, zriadených salašníckymi spolkami. To malo za následok ďalšie odlesňovanie a premenu okolitej divokej prírody na hospodársku krajinu. Ticho lesa vystriedali zvuky pracujúcich Vlkolínčanov, ktorí takmer celý rok pracovali na poliach, lúkach či pasienkoch. To, že si naši predkovia okolitú prírodu vážili a spoliehali sa na ňu, vidieť v tom, ako rozvážne do nej zasahovali, aby nezapríčiňovali eróziu pôdy a aby nezničili rozmanitú flóru a faunu okolia. Upravené studničky, udržiavané senníky, vyčistené potôčiky, odstránené náletové dreviny. Za dobrú starostlivosť sa príroda ťažko pracujúcim odmenila dobrou a bohatou úrodou, ktorá zabezpečila rozvoj a rozmach Vlkolínca.
Okolie je dnes iné, vymizol z neho ruch, spev a zvuky práce. Terasové políčka zarastajú náletovými drevinami. Väčšina okolitých lúk sa kosí len sporadicky a tie menšie už dávnejšie znova pohltil postupne sa rozrastajúci les. Hospodárske zvieratá, ako ovce či kravy, len občas zavítajú do okolia zo vzdialenejších salašov. Flóra aj fauna v okolí je však stále bohatá a plná vzácnych druhov živočíchov a rastlín. Aj to svedčí o harmonickom vzťahu a spolužití človeka s prírodou. V súčasnosti prebiehajú viaceré snahy o to, ako okolie Vlkolínca oživiť a priniesť do neho život, aký tu bol v minulosti. Je to ťažká úloha, no postupnými krokmi sa darí revitalizovať ovocné sady s mnohými starými a vzácnymi odrodami ovocných stromov. Každoročne sa opravujú vybrané senníky a studničky v okolí, aby nezanikol tunajší kolorit prírody existujúcej v spojení s človekom.
Veríme, že sa vám vo Vlkolínci páčilo a odnášate si z neho pocit spolupatričnosti s našimi predkami, ktorí tu ťažko, no šťastne a plnohodnotne prežili svoj život a zanechali nám svoje tradície a hodnoty, v podobe prírodného a kultúrneho dedičstva, ktoré sa budeme snažiť zachovať aj pre budúce generácie.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby slovenskej republiky.