Klaster Liptov
Ružomberok.sk / Návštevník mesta    
Vlkolínec

StanovyObčianske združenie


STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

PREAMBULA

Vlkolínec je pamiatková rezervácia ľudovej architektúry zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Výbor svetového dedičstva schválil zápis Vlkolínca 11. decembra 1993 v kolumbijskej Cartagéne. Zapísanie do Zoznamu potvrdzuje výnimočnú a univerzálnu hodnotu kultúrnych alebo prírodných lokalít, ktoré vyžadujú ochranu v prospech celého ľudstva.

Vlkolínec sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti Veľká Fatra, na južnom úpätí vrchu Sidorovo v nadmorskej výške 718 m. Prvá zmienka o obci je z roku 1376. Obec vznikla v historickom chotári mesta Ružomberok a je jeho súčasťou.

Vlkolínec si udržal svoj pôvodný ráz z hľadiska urbanistického charakteru zástavby takmer neporušených objektov ľudovej architektúry a v tom je jedinečnosť a priorita sídla, že zachováva miestny typ stavieb, ich osadenie v teréne s nadväznosťou na okolité prírodné prostredie. Veľký význam má tiež tradičný spôsob života pôvodných obyvateľov.

I.

Všeobecné ustanovenia

 

1. Občianske združenie Vlkolínec (ďalej len "združenie") sa zriaďuje podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

2. Združenie je nepolitické, dobrovoľné, záujmové verejnoprospešné združenie občanov a organizácií, ktoré sa chcú aktívne podieľať na rozvoji Vlkolínca a jeho okolia.

3. Združenie pôsobí na území intravilánu a extravilánu v ochrannom pásme Vlkolínca.

4. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobudnúť práva a povinnosti.

II.

Názov a sídlo združenia.

1. Názov občianskeho združenia je: Občianske združenie Vlkolínec.

2. Sídlom združenia je: Vlkolínec č. 9061, 034 03 Ružomberok

 

III.

Predmet a ciele združenia

 

Cieľom združenia je aktívne prispievať k vytváraniu lepších podmienok pre život občanov Vlkolínca a vytváranie nástrojov na zachovanie, regeneráciu, ochranu a rozvoj územia, na zlepšenie stavu životného prostredia a na zachovanie kultúrneho dedičstva. V súlade s cieľom združenia do predmetu činnosti združenia patrí:

a)Podpora krajinného, architektonického a urbanistického rozvoja v zmysle schváleného územného plánu zóny Vlkolínec – okolie a v zmysle schváleného Štatútu mestskej časti Ružomberok – Vlkolínec

b)Vytváranie podmienok pre napĺňanie potrieb občanov a oživenie tradícií

c)Vytváranie podmienok a zázemia pre cestovný ruch, rozvoj remesiel a služieb v území s rozvojom kultúrno-spoločenských aktivít s cieľom pozitívnej propagácie lokality

d)Aktívna účasť na tvorbe a rozvoji územia v spolupráci s verejnou správou a odbornými organizáciami.


IV.

Členstvo v združení

 

1. Členmi združenia môžu byť:

a)fyzické osoby, ktoré sú bezúhonné, staršie ako 18 rokov alebo

b)právnické osoby zastúpené štatutárnym orgánom spĺňajúcim podmienku bezúhonnosti,

ktoré bezvýhradne súhlasia so stanovami združenia.

2.Členstvo vzniká dňom schválenia písomnej žiadosti nadpolovičnou väčšinou všetkých členov Správnej rady združenia. O vybavení žiadosti vydá Predseda združenia písomné rozhodnutie.

3. Členstvo v združení môže byť zrušené nadpolovičnou väčšinou všetkých členov Správnej rady združenia v týchto prípadoch:

a)ak člen združenia zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho

b)zánikom právnickej osoby

c)ak bol člen združenia pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,

d)ak bol člen združenia právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého sa dopustil pri vykonávaní činnosti v združení,

e)ak člen združenia nezaplatí ročný členský príspevok do jedného mesiaca od písomného (poštou, emailom, sms, fax apod.) doručenia výzvy na jeho zaplatenie,

f)ak mu bolo uložené disciplinárne opatrenie pre obzvlášť hrubé porušenie povinnosti člena združenia.

4. Za obzvlášť hrubé porušenie povinností člena združenia podľa ods. 3 písm. e) tohto článku sa považuje také jeho konanie, ktoré je nezlučiteľné s cieľmi združenia podľa čl. III alebo ktorým člen združenia porušil povinnosti člena v zmysle čl. V.

5. Členstvo vzdružení zaniká aj doručením písomného oznámenia člena o ukončení členstva, alebo zánikom združenia.

 

V.

Práva a povinnosti členov

1. Členovia združenia sú pri výkone činností v združení povinní:

a)dodržiavať všetky platné právne predpisy a predpisy týkajúce sa výkonu činnosti realizovaných v združení,

b)dodržiavať stanovy a ďalšie interné predpisy, ktoré podrobne - ukladajú povinnosti členom združenia,

c)ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia,

d)zachovávať dobré meno združenia a nepoškodzovať ho konaním v rozpore s cieľmi združenia,

e)zachovávať mlčanlivosť ovšetkých skutočnostiach, ktoré tvoria „know-how", obchodné tajomstvo alebo dôvernú informáciu združenia,

f)zaplatiť ročný príspevok členov na činnosť združenia vo výške určenej Správnou radou združenia najneskôr do dňa konania Valného zhromaždenia združenia.

 

2. Členovia združenia majú právo:

a)plnohodnotne sa zúčastňovať činnosti združenia

b)voliť a byť volení do orgánov združenia, a to aj opakovane

c)byť informovaní o zámeroch a aktivitách združenia

d)podávať návrhy na zlepšenie činnosti združenia, podnety a sťažnosti na orgány združenia a žiadať ich o stanovisko

 


VI.

Orgány združenia

1.Orgánmi združenia sú:

a)Valné zhromaždenie združenia,

b)Správna rada združenia,

c)Predseda združenia,

d)Revízna komisia.

VII.

Valné zhromaždenie združenia

 

1.Valné zhromaždenie združenia tvoria všetci členovia združenia.

2.Valné zhromaždenie zvoláva Predseda správnej rady alebo ním poverený člen Správnej rady, a to najmenej raz za rok. Ak o zvolanie Valného zhromaždenia písomne požiada najmenej 50% členov združenia, Predseda správnej rady je povinný zvolať Valné zhromaždenie členov združenia do dvoch mesiacov.

3.Člen združenia môže písomne poveriť iného člena, aby ho zastúpil na Valnom zhromaždení združenia. Podpis na poverení musí byť úradne osvedčený, pričom zastúpený člen sa v takomto prípade považuje za prítomného.

4.Valné zhromaždenie združenia je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

5.Valné zhromaždenie združenia:

a)vyjadruje sa k plánu činnosti združenia, k výročnej správe, k rozpočtu združenia a k iným organizačným dokumentom združenia,

b)schvaľuje rokovací a volebný poriadok valného zhromaždenia,

c)rozhoduje o zániku združenia a o ustanovení likvidátora,

d)rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí.

e)volí a odvoláva členov Správnej rady

f)volí a odvoláva členov Revíznej komisie

g)Vyjadruje sa k zmenám stanov a  ich doplnkom.

VIII.

Správna rada

 

1.Správna rada má piatich členov a za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu združenia.

2.Správna rada:

a)volí Predsedu a podpredsedu správnej rady,

b)schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky a kontroluje ich dodržiavanie – schvaľuje plán činnosti združenia, výročnú správu, návrh rozpočtu a iné organizačné dokumenty združenia,

c)rokuje o návrhoch, podnetoch a sťažnostiach členov združenia,

d)obsahovo pripravuje rokovania Valného zhromaždenia,

e)rozhoduje o hospodárení združenia, zodpovedá za hospodárne využívanie finančných prostriedkov uložených na účte združenia,

f)vypracúva plán činnosti združenia, výročnú správu a iné organizačné dokumenty združenia

g)rozhoduje o výške ročného členského príspevku a o odmenách pre členov združenia pri výkone činností v orgánoch združenia,

h)upozorňuje Predsedu správnej rady na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie

i)informuje členov združenia očinnosti združenia.

3.Členov Správnej rady volí a odvoláva Valné zhromaždenie. Voľby sa vykonávajú tajným hlasovaním.

4.Funkčné obdobie člena Správnej rady je 4 ročné. Člen Správnej rady sa môže vzdať funkcie, a to písomným vyhlásením o vzdaní sa funkcie. Funkcia členovi Správnej rady zanikne uplynutím 15. dňa od doručenia vyhlásenia o vzdaní sa funkcie predsedovi združenia.

5.Rokovania Správnej rady zvoláva a riadi Predseda Správnej rady, a to najmenej jedenkrát ročne. Rokovanie správnej rady môže zvolať aj nadpolovičná väčšina členov správnej rady.

6.Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, pričom na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.

7.Za výkon funkcie môže byť priznaná primeraná odmena a náhrada hotových výdavkov. Výšku odmeny navrhuje a schvaľuje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov Správna rada združenia.

IX.

Predseda správnej rady

1.Predseda správnej rady je najvyšším výkonným a štatutárnym orgánom združenia, ktorý zastupuje združenie navonok a je oprávnený konať v mene združenia samostatne.

2.Predseda správnej rady:

a)zvoláva,riadi akontroluje činnosť Správnej rady,

b)v súčinnosti s valným zhromaždením združenia rozhoduje o zániku občianskeho združenia

c)vyhodnocuje činnosť združenia a jeho členov,

d)kontroluje činnosť a hospodárenie združenia a jeho orgánov.

e)zvoláva valné zhromaždenie a predsedá mu,

f)vykonáva činnosti podľa poverenia Valného zhromaždenia,

g)uzatvára pracovno-právne vzťahy,

h)predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie výročnú správu, návrh rozpočtu a plánu práce,

 

3.Predseda správnej rady môže zfunkcie odstúpiť písomným oznámením niektorému zčlenov Správnej rady združenia.

4.Závažné dokumenty Združenia, vrátane dokladov týkajúcich sa majetku a hospodárenia Združenia podpisuje predseda, v čase neprítomnosti prípadne podpredseda Správnej na základe písomného splnomocnenia predsedom, overeného notárom.

 

X.

Revízna komisia

 

1.Revízna komisia je kontrolným orgánom Združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.

2.Revíznu komisiu tvorí predseda Revíznej komisie a dvaja členovia.

3.Revízna komisia volí spomedzi svojich členov predsedu.

4.Funkcia predsedu Revíznej komisie je nezlučiteľná s funkciou členov Správnej Rady združenia

Revízna komisia:

a)Kontroluje hospodárenie Združenia a predkladá Valnému zhromaždeniu správu o hospodárení Združenia spolu s návrhmi na odstránenie nedostatkov.

b)Revízna komisia sa schádza najmenej 1 krát ročne.

c)Rokovania zvoláva a riadi jej predseda.

d)Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia sú právoplatné, ak ich schválila nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

 


XI.

Hospodárenie združenia

1.Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu, pričom všetky finančné prostriedky združenia sú vedené na osobitne zriadenom samostatnom účte.

2.Za hospodárenie združenia zodpovedá Predseda Správnej rady.

3.Zdrojmi finančných prostriedkov združenia sú:

a)ročné členské príspevky členov,

b)dary od fyzických aprávnických osôb,

c)dotácie a granty z verejných a súkromných zdrojov z tuzemska i zo zahraničia,

d)zbierky

e)výnosy z majetku združenia,

f)príjmy z činnosti pri plnení cieľov združenia,

g)príjmy z podielov zaplatenej dane zpríjmov na osobitné účely podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov podľa neskorších predpisov.

4.V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečením cieľov združenia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5. Združenie zostavuje ročný rozpočet, vedie účtovníctvo o príjmoch a výdavkoch združenia a uskutočňuje ročnú závierku o výsledku hospodárenia združenia v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

XII.

Ďalšie ustanovenia

 

1. Oznámenia o činnosti a záležitostiach občianskeho združenia sa členom oznamujú ústnou alebo písomnou formou (poštou, emailom, sms, fax apod.). Z jednaní členskej schôdze, Správnej rady a Revíznej komisie sa robia zápisnice. Za spracovanie zápisnice zodpovedá predseda správnej rady a predseda Revíznej komisie.

2. Prijatím týchto stanov sa ruší platnosť Organizačného poriadku a Rokovacieho poriadku Občianskeho združenia Vlkolínec.

XIII.

Zánik združenia

 

1.Združenie zaniká:

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, ak o tom rozhodne Valné zhromaždenie združenia,

b)právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.

2. Pri zániku združenia podľa ods. 1 písm. a) tohto článku sa vykoná majetkové vysporiadanie združenia primerane podľa § 68 - § 75 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

 

 
Za sekciu zodpovedá: Dom unesco (+421 918 596 432)